Katha Chopais

Hai prabhu param manorath thāu | Pāvan panchvati tehi nāu ||
Chale rām muni āyusu pāi | Turathi panchvati niarāi ||
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ । पावन पंचबटी तेहि नाऊँ ॥
चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहिं पंचबटी निअराई ॥

There is, my lord, a most charming and holy spot; it is called Panchvati.
On receiving the sage’s permission Sri Rama departed and drew near to Panchvati in a short while.