Katha Chopais

Panighat param manohar nānā | tahān na purush karahin asnānā ||
Rājghāt sab bidhi sundar bara | majjhin tahān baran chāriu nara ||
पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥
राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥